Henkilökunnan muistamiset verotuksessa – mitä täytyy tietää?

Henkilökunnan muistamiset verotuksessa – mitä täytyy muistaa?
Yksi työnantajan tavoista kertoa henkilöstölle, että heidän työpanoksensa on tärkeä, on muistaa heitä syntymäpäivälahjoin, joulun alla ja pyöreiden palvelusvuosien täyttyessä. Lahjat ja edut kiinnostavat kuitenkin myös verottajaa! Tiedä ainakin nämä asiat henkilökunnan muistamisista yrityksen verotuksessa:

Ovatko henkilökunnalle annetut lahjat verovapaita vai veronalaisia?

Yleissääntönä on, että kaikki työnteolla ansaitut aineelliset henkilökohtaiset palkkiot ovat verotettavaa tuloa. Aineellisilla palkkioilla tarkoitetaan kaikkia raha- ja tavarakorvauksia.

Työntekijöille voidaan antaa verovapaita lahjoja, kunhan ne eivät ole rahaa tai siihen verrattavia korvauksia. Tällaisen lahjan arvon on oltava alle sata euroa. Verovapauden edellytyksenä on myös, että lahja on annettu koko henkilökunnalle. Esimerkiksi huomionosoitukset ja tunnustukset ovat verovapaita ja aineettomia palkkioita.

Henkilökuntaetujen avulla voidaan vaikuttaa työnantajakuvaan

Henkilökuntaedut ovat työnantajan työntekijöilleen tai eläkkeellä oleville entisille työntekijöilleen järjestämiä etuja, jotka annetaan työ- tai virkasuhteen perusteella. Nämä edut eivät ole kuitenkaan korvausta tehdystä työstä. Työnantajan kannalta henkilökuntaedun antamisen tarkoituksena on usein välittää positiivista työnantajakuvaa tai edistää työn tekemistä esimerkiksi ylläpitämällä työntekijöiden työkykyä tai -motivaatiota.

Henkilökuntaetuja ovat esimerkiksi työterveyshuolto, henkilökunta-alennus, merkkipäivälahja tai muu vähäinen lahja, etu virkistys- tai harrastustoimintaan.

Työntekijän verotuksessa työnantajalta saatu henkilökuntaetu voi olla joko kokonaan verovapaa etu, osittain verovapaa etu tai kokonaan veronalainen etu.

Henkilökuntaetuja tarjotaan yleensä tasapuolisesti kaikille työntekijöille heidän asemastaan tai työn tuloksestaan riippumatta. Työntekijällä on kuitenkin mahdollisuus itse päättää, käyttääkö hän etua vai ei.

Luontoisetu eroaa henkilökuntaedusta

Henkilökuntaedun käsite on pidettävä erillään luontoisedun käsitteestä. Verotuksessa luontoisedulla tarkoitetaan työsuhteen perusteella työnantajalta muuna kuin rahana työstä saatavaa vastiketta (palkkaa). Luontoisetu on aina saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Luontoisetuja ovat esimerkiksi asunto-, puhelin- ja autoetu.

Onko työnantajalta saatu herkkukori veronalaista tuloa?

Rahana tai siihen verrattavana suorituksena työnantajalta saatu lahja katsotaan veronalaiseksi palkkatuloksi. Rahaan verrattavana suorituksena voidaan pitää esimerkiksi esinelahjaa, jonka saaja on saanut vapaasti valita. Veronalaisena tulona pidetään aina myös ostokorttia ja muuta kuin tietyn yksilöidyn esineen ostamista varten annettua lahjakorttia, samoin kuin sellaista lahjaa, joka on helposti rahaksi muutettavissa (esimerkiksi osake).

Merkkipäivälahjoina saadut matkat rinnastetaan esinelahjoihin – mutta ainoastaan silloin, kun lahja on annettu matkana, jota saaja ei ole voinut valita. Matkatoimiston lahjakorttina annettu matka sitä vastoin katsotaan veronalaiseksi tuloksi.

Vähäisellä muulla lahjalla tarkoitetaan lähinnä jouluna henkilökunnalle annettavia huomionosoituksia (esimerkiksi joulukinkkua tai herkkukoria), joiden tulee olla merkkipäivälahjoihin verrattuna arvoltaan vähäisiä esinelahjoja. Joulurahat, ostokortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset katsotaan palkaksi niiden arvosta riippumatta.

Arvoltaan kohtuullisena merkkipäivälahjana voidaan yleensä pitää palkansaajan 1-2 viikon bruttopalkkaa vastaavaa lahjaa. Lahjan arvo on samanaikaisesti saatu kokonaisetuus – työntekijä ei voi jättää jotain tiettyä lahjaa vastaanottamatta saadakseen seuraavalla kerralla arvokkaamman lahjan.